KVKK

ece group logos ecesaray

AYDINLATMA METNİ

(KVKK m. 10 kapsamında)

A.

Kişisel Verilerinizin Ecetaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Ecesaray işletmesi tarafından (otel-konaklama-marina hizmetleri esnasında) işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnidir. Aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında zorunlu olarak düzenlenmektedir.

B.

Veri sorumlusu Ecetaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’dir. Veri sorumlusunun adresi  ve iletişim numarası Meşrutiyet Cad. No:28 İç Kapı No:11 Kızılay Çankaya ANKARA, kep uzantılı resmi e-posta adresi ecetas@hs02.kep.tr’dir. Veri sorumlusuna KVKK m.11’de yer alan hakları kullanmak için bu adresler kullanılacaktır.

 C.

Kişisel verilerinizi Ecetaş A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Ecesaray Marina&Resort işletmesi ile yapmış olduğunuz konaklama ve marina hizmetleri sözleşmesi kapsamında işlemekteyiz. Sözleşme ilişkisinin kurulması ve devamı için ihtiyaç duyduğumuz verileriniz aşağıda listelenmiş olup bu veriler;

 • Rezervasyon, ulaşım, ödeme, yerleşim süreçlerini yönetmek, tamamlamak,
 • İletişim kurabilmek,
 • Ürünlerimiz, kampanyalarımız, promosyonlarla ilgili bilgi vermek,
 • Hizmetlerin özelleştirilerek sizlere sunmak,
 • Analiz yapmak,
 • Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,
 • İdari operasyonlar düzenlemek,
 • Şirkete ait bölümlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi değerlendirme süreçlerinde kullanmak,
 • Şirketimizin ticari iş strajelerini belirlemek ve uygulamak,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikasının yürütülmesini temin etmek,
 • İlgili mevzuatlarla belirlenen yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve bilgi vermek,
 • Marinanın yönetimini ve güvenliğini sağlamak,
 • Tekne bağlama sözleşme ilişkisini kurmak ve sözleşme ilişkilerinin devamını sağlamak,

Amaçları ile toplanmakta ve işlenmektedir.

Konaklama ve marina hizmetlerinin yönetilmesi için aşağıda yer alan verilerinizi işlemeye ihtiyaç duymaktayız:

Konaklama hizmeti için,

 • Kimlik bilgileri:(Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, pasaport numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi)
 • İletişim Bilgisi : (Adres, telefon numarası, e-posta)
 • Finansal bilgiler : ( Sadece Banka hesap numarası, Kredi kartı bilgileri)
 • Araç Plaka Bilgisi:(Giriş-çıkış kayıt)

Marina hizmeti için,

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri (Adres, telefon numarası, e-posta, )
 • Mülkiyet Bilgileri (Tekne mülkiyeti)(Tekne bağlama kütüğü ruhsatnamesi, Transitlog)
 • Mürettebat bilgileri ve Belgeleri (Yetki belgesi, Sgk bilgileri, yeterlilik belgesi)
 • Tekne Sahibi Araç Plaka No (Otopark kullanımı için)
 • Tekne Sigorta Bilgisi
 • Finansal Bilgiler ( Sadece Banka hesap numarası, Kredi kartı bilgileri)

Kişisel verileriniz kayıt altına alınmaktadır. Yukarıda tanımlanmış verileriniz sözleşme ilişkisi çerçevesinde tarafınızdan istenmekte ve işlenmektedir.

D.

Yukarıda belirtildiği gibi toplanan ve işlenen Kişisel verileriniz, veri işleyenler arasında, konaklama ve marina tesisleri arasında, kanundan kaynaklanan zorunlu bildirimler ve kamu kurum ve kuruluşların isteği kapsamında (Emniyet Müdürlüğü, yargı mercileri, ilgili Bakanlık), veri sorumlusu ile veri işleyen arasında aktarılabilir. Aktarmanın amacı kişisel verilerinizin sözleşme ilişkisi çerçevesinde gerekli olması ve hizmetlerin yürütülmesi, C. maddesinde sayılan toplama amaçlarında yer alan hususların yerine getirilmesi gibi nedenlerdir.

Tesisimizde verilerin yurtdışına transferi söz konusu değildir.

E. 

Tesisimiz güvenliğiniz için kamera kayıtları ile izlenmekte ve kamera kayıtları 15 günde bir periyodik olarak kendini yenilemektedir. Talep halinde sadece talep tarihinden önceki 15 günlük kayıtlara ulaşılabilmektedir. Kamera kayıtları herhangi bir data ya da serverda kayıt altına alınmamaktadır. Kamera ile izlenen alanlar uyarı levhaları ile belirtilmektedir.

 F.

Veri toplama yöntemi olarak sözleşme ilişkisinin kurulması, yönetimi ve C. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların isteği doğrultusunda, rezervasyon bilgilerinizin gerek web adresimizden gerekse doğrudan başvuru yolu ile doldurulması, talebimiz doğrultusunda istenen bilgi ve belgelerin tarafınızca sunulması, e-posta, telefon yolu ile elde edilmesi yöntemleri kullanılmaktadır.

 G.

Kişisel verisi işlenen, 6698 sayılı yasa kapsamında 11. ve 7. maddede sayılı haklarını kullanabilir. Bilgilendirme için www.ecesaray.com.tr ya da rezervasyon bankosunu ziyaret ediniz. Verilerinizin silinmesi yöntemlerini öğrenmek için Veri silme, imha etme, anonimleştirme politikamız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için www.ecesaray.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” başlıklı politikamıza göz atın.

ece group logos ecesarayKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

        A. GENEL BİLGİLER

Kişisel verilerinizin korunması otel ve marina işletmemiz için oldukça önem arz etmekte ve verilerinizin korunması için yüksek düzeyde hassasiyet gösterilmektedir. Sözleşme ilişkisi çerçevesinde işlediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz verilerinizin haricinde size daha kaliteli bir hizmet sunmak ve aşağıda belirttiğimiz özel standartları oluşturmak için verileriniz güvenli bir ortamda saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Uluslararası Sözleşme, 96/45/AT direktifi, GDPR (Genel Data Protection Regulation) ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlülüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verileriniz, şirketimizce kurumsal anlamda önem verilen değerler ve politikalarımız arasındadır. Amaç, başta özel hayatınızın gizliliği, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esaslar konusunda sizleri bilgilendirmektir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendileri ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda,  ECETAŞ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.’nin Ece Saray Marina&Resort işletmesi iş bu politika ile yönetilmekte, kişisel verilerinizin korunması için gerekli özen gösterilmekte ve tüm tedbirler alınmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre veri sorumlusu, kişisel verilerinizin belirli bir süre saklama, talep üzerine veya resen silme, yok etme ve anonim hale getirme ile yükümlüdür. Saklama, silme, yok etme ve anonim hale getirme süreleri ve idari/teknik tedbirler ile bunlara ilişkin yöntemler politikamızda belirtilmiştir.

        B. DAYANAK

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğlerine göre hazırlanmıştır.

        C. TANIMLAR

Veri Sorumlusu           : Ecetaş İnşaat San. Ve Tic. A.ş olarak, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olandır.

 1. Kişisel Veri              : Kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi.
 2. İlgili Kişi                 : Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi
 3. Kurul                        : Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 4. Başvuru                    : Kanunun 13. Maddesi kapsamında yapılan başvuruyu (Başvuru formu ektedir.)
 5. Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
 6. Güvenli Elektronik İmza : Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı ifade eder.

        D. VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu ECETAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş (VKNO: 3240014910) (Ece Saray Marina & Resort Tesisi)’dir.

        E. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN İŞLİYORUZ? HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 • Rezervasyon, ulaşım, ödeme, yerleşim süreçlerini yönetmek, tamamlamak,
 • İletişim kurabilmek,
 • Ürünlerimiz, kampanyalarımız, promosyonlarla ilgili bilgi vermek,
 • Hizmetlerin özelleştirilerek sizlere sunmak,
 • Analiz yapmak,
 • Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,
 • İdari operasyonlar düzenlemek,
 • Şirkete ait bölümlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi değerlendirme süreçlerinde kullanmak,
 • Şirketimizin ticari iş strajelerini belirlemek ve uygulamak,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikasının yürütülmesini temin etmek,
 • İlgili mevzuatlarla belirlenen yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve bilgi vermek
 • Marinanın yönetimini ve güvenliğini sağlamak,
 • Tekne bağlama sözleşme ilişkisini kurmak ve sözleşme ilişkilerinin devamını sağlamak,

Amacıyla;

Konaklama hizmeti için,

 • Kimlik bilgileri:(Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, pasaport numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi)
 • İletişim Bilgisi : (Adres, telefon numarası, e-posta)
 • Finansal bilgiler : ( Sadece Banka hesap numarası, Kredi kartı bilgileri)
 • Araç Plaka Bilgisi:(Giriş-çıkış kayıt)

Marina hizmeti için,

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri (Adres, telefon numarası, e-posta, )
 • Mülkiyet Bilgileri (Tekne mülkiyeti)(Tekne bağlama kütüğü ruhsatnamesi, Transitlog)
 • Mürettebat bilgileri ve Belgeleri (Yetki belgesi, Sgk bilgileri, yeterlilik belgesi)
 • Tekne Sahibi Araç Plaka No (Otopark kullanımı için)
 • Tekne Sigorta Bilgisi
 • Finansal Bilgiler ( Sadece Banka hesap numarası, Kredi kartı bilgileri)

Kişisel verileriniz kayıt altına alınmaktadır. Yukarıda tanımlanmış verileriniz sözleşme ilişkisi çerçevesinde tarafınızdan istenmekte ve işlenmektedir.

        F. KAMERA KAYITLARI

Tesisimiz güvenliğiniz için kamera kayıtları ile izlenmekte ve kamera kayıtları 15 günde bir periyodik olarak kendini yenilemektedir. Talep halinde sadece talep tarihinden önceki 15 günlük kayıtlara ulaşılabilmektedir. Kamera kayıtları herhangi bir data ya da serverda kayıt altına alınmamaktadır. Kamera ile izlenen alanlar uyarı levhaları ile belirtilmektedir.

        G. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER.

Veri sorumlusu verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, verinin aşağıda yer alan hususlar doğrultusunda işlenmesini sağlar.

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemek,
 • Kişisel verileri doğru ve uygun periyotlarla güncel tutmak,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemek,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlemek,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatmak ve bilgilendirmek,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurmak,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri almak,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranmak,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti göstermek.

        H. KİŞİSEL VERİLERİN TRANSFERİ.

Tesisimizde yurtdışına veri transferi yapılmamaktadır.

         İ. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verileriniz yukarıda B maddesinde belirtilen amaçlarla ve 6698 Sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında; gerek rezervasyon ve satış sürecinde gerek tesise giriş yapıldıktan sonra yazılı, sözlü, elektronik ortamda tutulan her türlü veri depolanarak, sizlerin adına açılacak dosyalara veri sorumlusu veya veri sorumlusunun yetkilendireceği kişi tarafından, kişisel verileriniz gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak arşivlenir. Özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesinde ise tarafımızca alınan güvenlik önlemlerine ek olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemler de titizlikle yerine getirilir.

         J. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN GERÇEK KİŞİLERİN HAKLARI

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 6. Kanunda öngörülen şartlar altında kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini istemek,
 7. Kişisel verilerinin eksiz ve yanlış işlenmesi, kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi gereken hallerde yapılan bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için açık kimlik bilgileriniz ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları açık ve net bir dil ile yazılı şekilde Meşrutiyet Cad. No:28 İç Kapı No:11 Kızılay Çankaya ANKARA adresimize ıslak imzalı veya ecetas@hs02.kep.tr elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndermenizi rica ederiz. Yapmış olduğunuz başvurular salt size ait olmalıdır. Başkası adına yapılacak başvurular için başvuru yapılan kişileri temsil ettiğinize dair yasal belgelerinizin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan başvurularda en geç 30 gün içerisinde sizlere geri dönüş yapılacaktır. Söz konusu başvurular tamamen ücretsizdir ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hallerinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Tarife için www.kvkk.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

        K. VERİ SORUMLUSUNUN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER.

Veri sorumlusunun veri işlenirken alması gereken yeterli önlemler şunlardır:

 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine ilişkin ayrı bir politika ve prosedür belirlemek,
 • Özel nitelikli kişisel veri kategorisindeki verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik olarak düzenli eğitim vermek, gizlilik sözleşmeleri yapmak, erişim yetkilerini tanımlamak,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin elektronik ortamda tutulması durumunda şifreleyerek muhafaza etmek ve veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem kayıtlarını loglamak,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin fiziksel ortamlarda muhafaza edilmesi halinde ise buna yönelik yeterli güvenlik önlemlerini (yangın, sel, su baskını, hırsızlık vs) almak ve giriş çıkışları kontrol altında tutmak,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin aktarımı söz konusu olacaksa da bu aktarımı şifreli olarak ve güvenli aktarım yöntemleri kullanarak yapmak.

        L. VERİ İMHA ÇİZELGESİ ve ANONİMLEŞTİRME

VERİ SAKLAMA SÜRESİ İMHA YÖNTEMİ
Konaklama Hizmeti İçin:

Kimlik bilgileri:(Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, pasaport numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi)

İletişim Bilgisi : (Adres, telefon numarası, e-posta adres (Sadece fatura için il zorunlu)

Finansal bilgiler : ( Sadece Banka hesap numarası,  Kredi kartı bilgileri)

Araç Plaka Bilgisi:(Giriş-çıkış kayıt (isteğe bağlı))

Marina hizmeti için,

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri (Adres, telefon numarası, e-posta, )

Mülkiyet Bilgileri (Tekne mülkiyeti)(Tekne bağlama kütüğü ruhsatnamesi, Transitlog)

Mürettebat bilgileri ve Belgeleri (Yetki belgesi,Sgk bilgileri,yeterlilik belgesi)

Tekne Sahibi Araç Plaka No (Otopark kullanımı için)

Tekne Sigorta Bilgisi

Finansal Bilgiler ( Sadece Banka hesap numarası,  Kredi kartı bilgileri)

İlgilinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Eğer açık rıza var ise saklama süresi 10 yıldır.

Kanunda bazı düzenlemeler mevcut ise açık rıza olmaksızın işlenebilir.

Saklama süresi max. 10 yıldır.

Maskeleme,Karartma, Anonim Hale Getirme, İmha etme, Yok etme
Ad-Soyad, Kimlik Belgesi, Pasaport, Kimlik numarası, Vergi numarası, Max. 10 yıl Ayıklama ve veri hazırlama /örnekleme oluşturma, Anonimleştirme

        M. VERİ SAKLAMA HUSUSUNDA ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

Ecetaş A.Ş, kişisel verilerinizi, sadece açıkladığı amaçlar doğrultusunda işleyecek, kullanacak  ve açıklayacak olup, bu açıklamanın;

Sözleşme yapılması, kanunlarca veya yetkili hükümet ve adli mercilerce gerekli görülmesi, hukuki bir iddia, savunma yapmak ya da sunmak için gerekli olması, Ecetaş dijital güvenlik sistemine kasıtlı saldırılar, dolandırıcılık ya da yasadışı faaliyetleri önlemek için gerekli olması gerekir.

Tesisimizde tüm bilgisayarlar Antivirüs programı ile korunmakta ve kişisel verilerinizin korunması için server bilgisayarlarımızda daha yüksek güvenlikli antivirüs programları kullanılmaktadır.

Verileriniz fiziki ortamda ve dijital ortamda saklanmaktadır. Dijital ortamda muhafaza edilen verileriniz maskelenerek fiziki ortamda saklanmakta ve verilerinize ancak veri sorumlusu ve gerektiğinde veri işleyen sınırlı olarak ulaşmaktadır.

Verilerinizin saklandığı alanlar:

 • Birim dolapları
 • Arşiv Dolapları
 • File Server
 • Firewall
 • Yazıcı Arayüzü
 • Santral Cihazı
 • Sanal Yedekleme Alanı
 • Hotspot

Verilerinizi güvenli bir ortamda tutan veri saklama programımızın güvenliği için IT birimimiz çalışmakta ve dışarıdan gelecek tüm saldırılara karşı her gün programımız güncellenmekte ve arayüz bakımları yapılmaktadır.

Verileriniz ilgili birimler tarafından talep edildiğinde IT birimi sınırlı olarak paylaşıma açmakta ve sadece veri işleyenler üzerinden gereken süre kadarı ile izin verilmektedir. Periyodik süreler ile şifre değişimleri yapılmakta ve işten ayrılan veri işleyenlerin şifreleri de aynı gün iptal edilmektedir.

Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz anonim hale getirilir ve imha edilir.

Tesisimizde farklı network ağları ile Firewall ve Hotspot güvenli internet koşulları sağlanmıştır. 5651 yasa gereği tüm giriş çıkışlarınız log kayıtları ile saklanmaktadır.

          MÜŞTERİ                                                                           VERİ SORUMLUSU

                                                                                             ECETAŞ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ece group logos ecesaray

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU GENEL AÇIKLAMALAR

(KVKK m. 13 ve 22. kapsamında)

        A. BAŞVURU İLE İLGİLİ HAKLARINIZ.

Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz.

KVKK m. 11 kapsamında haklarınız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, olarak düzenlenmiştir.

        B. BAŞVURU USULÜ

KVKK m. 13 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. Maddesi gereğince başvuru usulü; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da daha önce şirketimize bildirilen ve kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapılmalıdır.

Şirketimiz tarafından başvurunuz, tebliğ alındığı ya da tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içinde yazılı olarak cevaplanacaktır. İşleminizin bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınır. Ücret tarifesi için tıklayın.

        C. BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES / KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

Başvurunuzu,  ECETAŞ İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş’nin  Meşrutiyet Cad. No:28 İç Kapı No:11 Kızılay Çankaya ANKARA adresine ıslak imzalı veya ecetas@hs02.kep.tr elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndermenizi rica ederiz.. Bu adresler dışında yapılacak başvurular şirketimiz tarafından kabul edilmeyecektir.

        D. BAŞVURU

Ad- Soyad                    :                              T.C kimlik No / Pasaport Numarası / Mavi Kart No:

Adres                             :

KEP (E-POSTA)          :

TALEP KONUSU       :

EKTE YER ALAN BELGELER :

        E. BAŞVURUDA TALEP KONUSU HAKLAR.

Kişisel Verilerim İşleniyor mu? KVKK m. 11/a
Kişisel Verilerim İşleniyor ise bilgi verilmesini istiyorum. KVKK m. 11 /b
Kişisel verilerim ne amaçla işleniyor ve işleme amacı doğrultusunda mı kullanılıyor? KVKK m. 11/c
Kişisel verilerim yurtiçinde ve yurtdışında kimlerle paylaşılıyor? KVKK m. 11/ç
Kişisel Verilerimin güncellenmesini talep ediyorum. KVKK m. 11/d
Kişisel verilerimin silinmesini ve anonim hale getirilmesini / yok edilmesini talep ediyorum. KVKK m. 11/e
Kişisel verilerimin güncellendiğinin veya yok edilme/silme/anonim hale getirilme işlemlerin aktarılan 3. Kişilere bildirilmesini istiyorum. KVKK m. 11/f
Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonuç doğmasına itiraz ediyorum. Analiz edilmesini istemiyorum. KVKK m. 11/g

Başvuru formu için tıklayın